top of page

Myślisz o otworzeniu klubu dziecięcego?

Służę pomocą!

Dziś opowiem Ci w telegraficznym skrócie o krokach, które musisz podjąć, by otworzyć klub dziecięcy.

To jedna z dróg, które może podjąć absolwent naszego kursu opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym .

Inne drogi?

Artykuł jest częścią cyklu poradników: Co dalej po kursie opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym?

W ramach serii możesz jeszcze przeczytać:

Rozwiń listę, by poznać inne artykuły z serii: Co dalej po kursie opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym?

Jak założyć żłobek? [kliknij mnie, jeśli chcesz przeczytać]

Możliwości franczyzy żłobka w Toruniu [kliknij mnie, jeśli chcesz przeczytać]

Lista żłobków w Toruniu [kliknij mnie, jeśli chcesz przeczytać]

Alternatywa dla opiekuna. Praca w Wiosce Dziecięcej [kliknij mnie, jeśli chcesz przeczytać]

Alternatywa dla opiekuna. Praca w żłobku Montessori w Toruniu [kliknij mnie, jeśli chcesz przeczytać]Zapraszam do lektury!

Zakładanie żłobka a zakładanie klubu dziecięcego różnice

Założenie klubu dziecięcego wymaga mniej formalności. Dlaczego? Wynika to z różnic w funkcjonowaniu żłobka i klubu dziecięcego. Kluczowe różnice?

1. Najmłodsze dziecko w klubie dziecięcym może mieć rok, w żłobku – 20 tygodni.

2. Klub dziecięcy pomieści maksymalnie 20-ścioro dzieci.


Zakładanie klubu dziecięcego krok po kroku

Poniżej wypisuję niezbędne Kroki

Aby założyć klub dziecięcy, należy:

 1. Zarejestruj firmę

 2. Znajdź lokal, który będzie spełni wymagania i sanitarno-lokalowe oraz przeciwpożarowe albo wybuduj/ dostosuj istniejący lokal do obowiązujących wymogów lub wybudować budynek spełniające wymagania określone w ustawie

 3. Zatrudnij kadrę spełniającą wymogi wynikające z przepisów.

 4. Zorganizuj wyżywienie dla dzieci.

 5. Opracuj statut i regulamin organizacyjny klubu dziecięcego.

 6. Uzyskaj wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.Zarejestrowanie klubu dziecięcego

W tym punkcie trzeba rozważyć:

 • jaki rodzaj działalności chcesz prowadzić (jednoosobowa działalność gospodarczą/spółka/spółdzielnia socjalna)

 • określić PKD ( Twoje PKD to: 88.91.),

 • wybrać formę opodatkowania (opodatkowanie na zasadach ogólnych/ opodatkowanie podatkiem liniowym/ podatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych)

 • określić czy chcesz korzystać ze zwolnienia VAT,

 • zgłosić się do ubezpieczenia zdrowotnego i określić, z jakich ulg chcesz korzystać.Lokal

To najbardziej skomplikowany krok,

Możesz zdecydować, że wynajmujesz lokal, który już kiedyś pełnił funkcję klubu , dostosować inny lokal do wymogu żłobka... albo zbudować od zera.


Pierwsza opcja jest najmniej czasochłonna.


Musisz zgromadzić dokumentację, która potwierdzi, że lokal jest bezpieczny i dostosowany do potrzeb najmłodszych.

To, czy klub spełnia wymagania sanitarno-lokalowe potwierdza wójt, burmistrz lub prezydent miasta. W przypadku żłobków - inspektor sanitarny. Musisz także spełnić wymogi PPOŻ, jednak, jeśli Twój klub będzie liczył do 25 dzieci, możesz dotyczą Cię uproszczone przepisy. Np., nie musisz zapewniać oddzielnej toalety pracownikom i osobom nie pełnosprawnych, nie musisz zapewniać możliwości otwierania 50% powierzchni okien).

Spełnienie wymagań przeciwpożarowych potwierdza się decyzją komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej.


Rozwiń listę, by zobaczyć, jaki dokumenty będzie chciał zobaczyć wójt/burmistrz/prezydent miasta.

 1. Kserokopia decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego lub dokonaniu zawiadomienia o zakończeniu budowy, wobec którego organ nadzoru budowlanego w terminie nie wniósł sprzeciwu.

 2. Opis lokalu wraz z rysunkami rzutów, w tym informacje dotyczące liczby i wielkości (w m²) pomieszczeń z uwzględnieniem przeznaczenia pomieszczeń.

 3. Kserokopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu.

 4. Kserokopia decyzji dot. spełniania wymagań przeciwpożarowych.

 5. Kserokopia badania bakteriologicznego wody.

 6. Kserokopia protokołu natężenia oświetlenia światłem sztucznym oraz wydajności i hałasu wentylacji mechanicznej lub klimatyzacji (jeżeli taka występuje).

 7. Kserokopia protokołu potwierdzającego prawidłowość działania instalacji wentylacji grawitacyjnej.

 8. Kserokopię decyzji o zatwierdzeniu zakładu zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

 9. Kserokopia umowy na wywóz śmieciWykształcenie kadry w klubie dziecięcym

Osoba kierująca pracą klubu dziecięcego


Osobą kierującą pracą w klubie dziecięcym może być osoba posiadająca kwalifikacje opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, które są wymienione poniżej.


Opiekunem może być osoba, która :


 1. ma stosowne wykształcenie: a) ukończył nasz kurs lub b) ukończył odpowiednie studia - listę kierunków znajdziesz tu

 2. ma potwierdzone umiejętności udzielania dziecku pierwszej pomocy

Uwaga! Jeden opiekun może sprawować opiekę nad maksymalnie 8 dzieci, a w przypadku gdy w grupie znajduje się dziecko niepełnosprawne lub dziecko wymagające szczególnej opieki maksymalnie nad 5 dzieci. Opiekun zobowiązany jest do odbycia co 2 lata szkolenia z udzielania dziecku pierwszej pomocy. Szkolenie nieodpłatnie zapewnia podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcego.

Dyrektor klubu dziecięcego

Dyrektor musi:


 1. wykształcenie wyższe i co najmniej 3 lata doświadczenia w pracy z dziećmi;

 2. wykształcenie średnie lub średnie branżowe oraz 5 lat doświadczenia w pracy z dziećmi.


Uwaga! Każda osoba pracująca w żłobku:


 • musi być niekarana,

 • jej nazwisko nie może widnieć w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym,

 • nie może mieć zawieszonych/ograniczonych/odebranych praw rodzicielskich,

 • musi wypełniać obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony.
Wyżywienie

Żłobek i klub dziecięcy zapewniają przebywającym w nim dzieciom wyżywienie zgodne z wymaganiami dla danej grupy wiekowej wynikającymi z aktualnych norm żywienia dla populacji polskiej, opracowywanych przez Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła w Warszawie.

Rodzice są zobowiązani do ponoszenia opłat za pobyt oraz wyżywienie dzieci w żłobku lub klubie dziecięcym.

W żłobku i klubie dziecięcym zapewnia się dzieciom możliwość higienicznego spożywania posiłków.Wpisz swój klub do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Prowadzenie klubu dziecięcego, jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, Nr 239 poz. 1593) i wymaga wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Ze względu na regulowany charakter działalności, podmioty, który chce prowadzić klub dziecięcy powinien złożyć wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Rejestr prowadzi wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce prowadzenia klubu dziecięcego. Wpisu do rejestru dokonuje wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

Do wniosku musisz dołączyć:

 • numer NIP lub/i REGON

 • oświadczenie o spełnianiu warunków lokalowych,

 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

 • oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy,Comments


bottom of page