top of page

Polityka prywatności IntoTheWorld Mariusz Gorzycki

Dbając o ochronę prywatności naszych klientów opracowaliśmy niniejszy dokument Polityki Prywatności, którego jednym z celów jest realizacja obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu dyrektywy 95/46/WE ( dalej „RODO”) na najwyższym poziomie i zgodnie z zasadą przejrzystości. W Polityce Prywatności informujemy o sposobach i celach przetwarzania danych osobowych naszych klientów i osób korzystających ze strony www.itw.com.pl oraz o prawach osób, których dane przetwarzamy w związku z nasza działalnością

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych pozyskiwanych za pomocą strony www.itw.com.pl jest
IntoTheWorld Mariusz Gorzycki, Rynek Staromiejski 36-38, 87-100 Toruń, NIP: 9562235842, zwany dalej „Administratorem” lub „IntoTheWorld”.

Kontakt z Administratorem:

 • Elektronicznie na adres e-mail: biuro.itw@gmail.com

 • Listownie: IntoTheWorld Mariusz Gorzycki, Rynek Staromiejski 36-38, 87 – 100 Toruń;

 • Telefonicznie: 668 378 550

 

 1. Cele i podstawy przetwarzania danych pozyskiwanych na stronie www.itw.com.pl

 

 • Dane osób zainteresowanych usługami szkoleniowymi lub już korzystających ze szkoleń przetwarzamy w celu prezentacji oferty i świadczenia usług drogą elektroniczną. Podstawą takiego przetwarzania jest jego niezbędność w celu nawiązania lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą;

 • Dane osób, które ukończyły szkolenia przechowujemy ze względu na obowiązek prawny jaki ciąży na nas jako ich administratorze wynikający z:

 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych Dz. U. z 2017 r. poz. 1632;

 • Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( z późniejszymi zmianami);

 • Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 ( z późniejszymi zmianami);

 • Dane osobowe przetwarzane w związku z prowadzeniem rozliczeń księgowych przetwarzamy na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z :

 • Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (z późniejszymi zmianami);

 • Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (z późniejszymi zmianami);

 • Dane osób, które podały swoje adresy e-mail w formularzu zapisu na newsletter przetwarzamy w celu przesyłania wiadomościdotyczących naszych usług i rozwoju, w tym wiadomości o treści handlowej. Podstawą takiego przetwarzania jest świadoma i dobrowolna zgoda osoby, której dane dotyczą;

 • Możemy przetwarzać dane naszych klientów i kontrahentów na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora polegającego na ustalaniu, dochodzeniu i obronie przed ewentualnymi roszczeniami.

 

 1. Jakie dane przetwarzamy na Państwa temat

W związku ze świadczeniem usług szkoleniowych przetwarzamy:

 • Dane osobowe niezbędne do przyjęcia i rozliczenia zamówienia w jednym z naszych kanałów sprzedaży takie jak: imię i nazwisko (nazwa), adres do korespondencji, numer NIP, adres e-mail, numer telefonu;

 • Dane osobowe niezbędne do wystawienia zaświadczenia po odbytym szkoleniu: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, PESEL.

W zakresie korzystania ze strony www.itw.com.pl przez użytkownika przechowujemy zapytania http kierowane do serwera. Stosowanie nazwy „protokół https” dotyczy protokołu http i https łącznie bądź wymiennie. Przeglądane zasoby są identyfikowane poprzez adresy URL i dotyczą:

 • Publicznego adresu IP urządzenia końcowego, z którego nadeszło zapytanie;

 • Nazwy stacji Użytkownika – identyfikacja, jeśli jest możliwa, realizowana jest przez protokół https;

 • Czasu nadejścia zapytania;

 • Pierwszego wiersza żądania https;

 • Kodu odpowiedzi https;

 • Liczby wysyłanych przez serwer danych;

 • Informacji o przeglądarce;

 • Informacji o błędach jakie wystąpiły przy realizacji transakcji https.

Powyższe dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi Naszą stronę

 1. Przetwarzanie danych osobowych za pośrednictwem portali społecznościowych

Aby skutecznie informować o naszych działaniach i pozostawać w kontakcie z osobami zainteresowanymi naszymi usługami prowadzimy profile na portalach społecznościowych. Właściciele portali społecznościowych są niezależnymi Administratorami danych swoich użytkowników i przetwarzają je na podstawie własnych regulaminów, które użytkownik akceptuje w momencie zakładania konta. Zalecamy zapoznanie się tymi dokumentami:

Jeżeli wchodzą Państwo w relacje z nami za pośrednictwem portali społecznościowych (np. polubienie naszego fanpage, komentowanie, polubienie lub udostępnienie naszych postów) to
ITW staje się również administratorem Państwa danych.  Rodzaj danych jakie możemy przetwarzać za pośrednictwem portali społecznościowych to: nick/imię i nazwisko, zdjęcia oraz informacje umieszczone na Państwa profilu społecznościowym oraz treści wiadomości kierowanych do nas w prywatnych wiadomościach lub w komentarzach pod naszymi postami.

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na utrzymaniu relacji z użytkownikami zainteresowanymi naszymi usługami i rozwojem oraz na udzielaniu odpowiedzi na prywatne wiadomości.

Jeżeli chcą Państwo zachować poufność danych zawartych w kierowanych do nas wiadomościach zachęcamy do korzystania z adresów e-mail i numerów telefonów umieszczonych na naszej stronie www.itw.com.pl. W trakcie kontaktu poprzez wskazane adresy posiadamy pełną kontrolę nad poufnością i dostępem do informacji w nich zawartych.

Nie łączymy danych pozyskanych za pośrednictwem portali społecznościowych z innymi danymi jakie nam Państwo przekazują innymi kanałami, chyba że wyślą nam Państwo  prywatną wiadomość, w której przekażą nam Państwo adres e-mail lub inne dane kontaktowe, których będziemy używać do kontaktu. Nie przekazujemy Państwa danych innym podmiotom, lecz mogą to robić Administratorzy portali społecznościowych. Prosimy mieć jednak na względzie, że właściciele portali  jako administratorzy  danych swoich użytkowników, mają pełen dostęp to wszystkich informacji na Państwa temat.

 1. Okres przechowywania danych

 • Dane osobowe w związku z odbyciem szkolenia uprawniającego do wykonywania zawodu są przechowywane w naszych rejestrach do momentu wyrażenia sprzeciwu na takie przetwarzanie.

 • Dane osobowe w związku z wystawieniem faktury są przetwarzane przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym faktura została wystawiona

 • Dane osobowe osób, które zadały zapytanie odnośnie naszych usług, ale z nich nie skorzystały przetwarzamy przez okres 12 miesięcy licząc od ostatniego kontaktu.

 

 1. Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe użytkowników strony www.itw.com.pl i naszych klientów korzystających z elektronicznych kanałów sprzedaży przekazujemy jedynie naszym partnerom, którzy umożliwiają nam świadczenie usług- firmom świadczącym dla nas usługi hostingowe, informatyczne, księgowe, prawne itp. Ze wszystkimi podmiotami, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych, zawieramy odpowiednie umowy powierzenia przetwarzania danych, tak aby dane osobowe naszych klientów były bezpieczne i prowadzimy rejestr tych podmiotów. Kategorie odbiorców, którym ujawniamy dane to:

 • Nasi Pracownicy- dostęp do danych osobowych klientów mają pracownicy/współpracownicy, których upoważniliśmy do przetwarzania określonych danych osobowych;

 • Dostawcy usług informatycznych i technicznych- dostęp do danych użytkowników strony www.itw.com.pl, korzystających z elektronicznych kanałów kontaktu oraz korzystających z naszych usług (w tym świadczonych drogą elektroniczną) uzyskują firmy, które świadczą dla nas usługi informatyczne i techniczne, potrzebne do prawidłowego działania i rozwoju naszej strony internetowej, platform online, poczty e-mail i innych systemów informatycznych;

 • Dostawcy innych usług- dostęp do danych mogą uzyskać firmy, które świadczą dla nas inne potrzebne dla naszego działania i rozwoju usługi (np. księgowe, prawne, doradcze itp.).

 

 1. Informacja o odnośnikach do innych stron www

Na naszej stronie internetowej mogą Państwo znaleźć odnośniki do innych stron www, w tym prowadzonych przez IntoTheWorld.

 • Przycisk „Kup Szkolenie”- przekierowuje do sklepu online pod adresem: www.sklep.itw.com.pl prowadzonego przez Administratora. Zasady przetwarzania danych osobowych w związku z funkcjonowaniem sklepu online przedstawione są w Polityce Prywatności sklepu online;

 • Przycisk „Zaloguj się do platformy online”- przekierowuje do wirtualnej platformy szkoleniowej pod adresem: www.kurs.akademiapedagogiki.pl prowadzonej przez Administratora. Zasady przetwarzania danych osobowych w związku z funkcjonowaniem platformy online przedstawione są w Polityce Prywatności platformy online.

 • Przekierowania do stron www nie prowadzonych przez . Nie możemy brać odpowiedzialności za ich zawartość oraz zasady ochrony danych osobowych i prywatności, dlatego zachęcamy po przejściu na inną stronę do zapoznania się z polityką prywatności tam umieszczoną.

 

 1. Prawa osób, których dane dotyczą

Osoby, których dane przetwarzamy mają prawo do:

 • Wycofania udzielonej zgody na otrzymywania wiadomości o treści handlowej od Administratora, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można wycofać poprzez przesłanie nam wiadomości na biuro.itw@gmail.com lub bezpośrednio w wiadomości newslettera;

 • Dostępu do danych – mogą Państwo żądać informacji na temat przetwarzanych przez nas danych osobowych na Państwa temat, w tym kopii tych danych.

 • Sprostowania danych – mają Państwo prawo żądać sprostowania swoich danych, jeżeli są one nieprawidłowe

 • Usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) – mają Państwo prawo żądać od nas usunięcia danych osobowych jeżeli:

 • Dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

 • Osoba, której dane dotyczą cofnęła wyrażoną zgodę, na której opiera się przetwarzanie (zgodnie z art. 6, ust. 1, lit A), i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych;

 • Osoba, której dane dotyczą wnosi sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują inne nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy prawne przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą wnosi sprzeciw wobec przetwarzania danych;

 • Dane osobowe nie są przetwarzane zgodnie z prawem

 • Dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;

 • Dane osobowe zostały zebrane w celu oferowania usług społeczeństwa informacyjnego;

 • Sprzeciwu na przetwarzanie danych – jeżeli dane przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, mają Państwo prawo do sprzeciwu w dowolnym czasie wobec przetwarzania;

 • Przenoszenia danych osobowych – jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy oraz odbywa się w sposób zautomatyzowany mają Państwo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które dostarczyli Państwo administratorowi oraz mogą Państwo żądać przesłania ich do innego administratora (o ile jest to technicznie możliwe). Prawo to nie ma zastosowania do przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

 • Złożenia skargi do organu nadzorczego jeżeli uznają Państwo że naruszamy Państwa prawa do ochrony danych osobowych tj: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
  00-192 Warszawa lub www.uodo.gov.pl .

 

 1. Jak dbamy o przetwarzane dane osobowe

Szanując Państwa prawo do prywatności i ochrony danych osobowych dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony Państwa interesów oraz praw i wolności, w szczególności zapewniamy, że:

 • Zbierane przez nas dane są zbierane dla konkretnych, określonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;

 • Przetwarzane zgodnie z prawem;

 • Powierzanie przez nas danych osobowych podmiotom przetwarzającym odbywa się w oparciu o stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;

 • Regularnie testujemy i mierzymy wdrożone techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych.

 

 1. Informacja o konieczności podaniu danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz ich nie podanie skutkuje brakiem możliwości udziału w realizowanych przez nas kursach i szkoleniach oraz otrzymywania newsletteru.

 1. Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Administrator strony www.itw.com.pl nie profiluje danych osobowych użytkowników strony i nie poddaje ich procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Jednak może to robić Google.

Administrator strony korzysta z narzędzia Google Analytics zapewnianego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Podstawą prawną takiego działania jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na tworzeniu i analizie statystyk w celu optymalizacji funkcjonowania strony.

Google Analytics gromadzi informacje o korzystaniu ze strony w sposób automatyczny.

Użytkownik może zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookie danych dotyczących korzystania ze strony www.itw.com.pl  przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, instalując wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout .

Szczegóły na temat przetwarzania danych w ramach Google Analytics, można znaleźć pod adresem: https://support.google.com/analytics/answer/6004245

 1. Pliki cookie

Nasza strona korzysta z plików cookie. Pliki te są zapisywane w pamięci lokalnej urządzenia w celu korzystania ze wszystkich funkcjonalności strony. Pliki cookie nie powodują zmian w ustawieniach Państwa urządzeń, ani nie przechowują poufnych informacji na Państwa temat.

Użytkownicy strony mają możliwość selektywnego wyboru plików cookies, które zostaną załadowane do ich urządzeń końcowych z podziałem na kategorie. Klikając na opis danej kategorii plików cookie użytkownik może wyświetlić jakie dokładnie narzędzia z tej kategorii używane są przez stronę www.itw.com.pl oraz zapoznać się z ich szczegółową funkcją, dostawcą i czasem przechowywania na urządzeniu użytkownika.

Administrator strony www.itw.com.pl korzysta z narzędzi  Google Analytics, Google AdWords i GoogleAdsense, których dostawcą i jednocześnie odbiorcą danych w nich przetwarzanych jest Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;

 • Google Analytics- narzędzia analityczne Google Analytics, zbierają informacje na temat odwiedzin użytkownika na stronie, takie jak podstrony, które wyświetlił, czas, jaki spędził na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. Dane te mogą być wykorzystywane do analityki ale nie są wykorzystywane do działań marketingowych.

 • Google AdWords- narzędzia remarketingowe Google AdWords wykorzystują pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google AdWords. W ramach ustawień plików cookies możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie przeze Administratora z narzędzi Google AdWords, czy nie.

 • Google AdSense- narzędzia sieci reklamowej Google AdSense wykorzystują pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google AdSense. W ramach ustawień plików cookies możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie przeze mnie w Twoim przypadku z narzędzi Google AdSense, czy nie.

Administrator strony www.itw.com.pl korzysta z narzędzi marketingowych takich jak Facebook Pixel, by kierować do Ciebie i innych użytkowników Facebooka spersonalizowane reklamy. Wiąże się to z wykorzystywaniem plików cookies i innych technologii firmy Facebook. W ramach ustawień plików cookies możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie z Pixela Facebooka, czy nie.

Ponadto w celu zablokowania, ograniczenia lub usunięcia plików cookie ze strony www.itw.com.pl można użyć ustawień przeglądarki internetowej

Czyszczenie i wyłączanie plików cookie w przeglądarce Chrome oraz zarządzanie nimi:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

Usuwanie ciasteczek i danych stron w przeglądarce Firefox:

https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek-i-danych-stron-irefox?redirectslug=usuwanie-ciasteczek&redirectlocale=pl

Usuwanie ciasteczek i danych stron w przeglądarce Microsoft Edge

https://support.microsoft.com/pl-pl/topic/usuwanie-plik%C3%B3w-cookie-i-zarz%C4%85dzanie-nimi-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d

 

Data opublikowania dokumentu: 06 czerwca 2022 r.

bottom of page