top of page

Myślisz o otworzeniu żłobka?

Służę pomocą!

Dziś opowiem Ci w telegraficznym skrócie o krokach, które musisz podjąć, by otworzyć żłobek.

To jedna z dróg, które może podjąć absolwent naszego kursu opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym


Zapraszam do lektury!
Jakie trzeba spełnić wymagania, aby założyć żłobek?

Także, zacznijmy od początku: kto może prowadzić żłobek i jakie kroki musi podjąć, by go otworzyć? Nie obędzie się bez bardziej skomplikowanych kwestii, tudzież prawa. Ale spokojnie, Drogi Czytelniku, zaznaczę jedynie najistotniejsze kwestie.

Kto może prowadzić żłobek?

Otworzyć mogą go:

 • jednostki samorządu terytorialnego oraz instytucje publiczne;

 • osoby prywatne;

 • osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Żeby założyć żłobek, musisz:

 • po pierwsze działać zgodnie z prawem przedsiębiorców,

 • po drugie spełnić określone warunki, żeby uzyskać wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, czyli udowodnić, że Twój żłobek jest miejscem bezpiecznym dla dzieci.

Założenie żłobka krok po kroku:

 • zarejestruj działalność gospodarczą,

 • znajdź lokal spełniający wszystkie wymogi sanitarno-lokalowe oraz przeciwpożarowe oraz uzyskaj potwierdzenie spełniania tych wymogów,

 • zatrudnij kadrę spełniającą wymogi wynikające z przepisów,

 • zorganizuj wyżywienie dla dzieci (zorganizować dostawcę wyżywienia dla dzieci bądź kuchnię, w której będą przygotowywane posiłki dla podopiecznych),

 • dokonaj wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych,

 • wpisz żłobek do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli żywności Państwowej Inspekcji Sanitarnej”

 • wyznacz zasady obowiązujące w placówce (opracować statut i regulamin organizacyjny żłobka lub klubu dziecięcego).

Rejestracja działalności żłobka


Możesz wybrać każdą formę prawną, poza spółką partnerką. Najczęściej przedsiębiorcy zakładają jednoosoobową działalność gospodarczą, (uproszczona księgowość), spółkę cywilną (biznes conajmniej dwuosobowy) i spółdzielnię socjalną (5 lub więcej założycieli

Przy rejestracji działalności musisz określić PKD ( w przypadku żłobka to 88.91.Z.) oraz określić formę opodatkowania (działalności żłobka nie przysługuje jedynie karta podatkowa).

Uwaga! Rozważ, również skorzystanie ze zwolnienia z VAT! Klientami żłobków są osoby prywatne, więc to może być dla Ciebie korzystny krok!


Lokal


Tak naprawdę, najbardziej skomplikowana sprawa, dotyczy lokalu.

Możesz zdecydować, że wynajmujesz lokal, który już kiedyś pełnił funkcję żłobka, dostosować inny lokal do wymogu żłobka... albo zbudować od zera.

Pierwsza opcja jest najmniej czasochłonna.

Musisz zgromadzić dokumentację, która potwierdzi, że lokal jest bezpieczny i dostosowany do potrzeb najmłodszych. W tym celu wizytę złoży Ci strażak i pracownik sanepidu. Ale zanim przejdziemy do kontroli jakości Twojego lokalu, zwróc uwagę na jeszcze jedną rzecz, a mianowicie...... Co musisz zrobić przed kupnem lokalu?


Krok 1. Sprawdź, czy miejscowy plan zagospodarowania terenu pozwala założyć żłobek.

Musisz się udać do Powiatowego lub Urzędu Miasta/ Gminy. Spytaj o to, czy obszar, na którym znajduje się Twój lokal, ma miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.


Krok 2. Złóż prośbę o wydanie zaświadczenie o zgodności zamierzenia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

To jeden z dokumentów, o który poprosi człowiek z sanepidu. Dokument ten potwierdza, że możesz dostosować lokal do wymogów żłobka

Krok 3. Złóż wniosek o wypis i wyrys działki, na której znajduje się budynek.

Te dokumenty będą potrzebne do przebudowy lokalu. Tutaj masz wniosek, składasz go osobiście lub przez EPUAP. niezbędne architektom przy tworzeniu dokumentacji projektowej.

Co gdy okaże się, że nie gmina/miasto nie ma planu zagospodarowania przestrzennego?

Wtedy musisz złożyć wniosek o wydanie warunków zabudowy inwestycji. Do wniosku trzeba dołączyć kopię mapy zasadniczej, którą można dostać w wydziale geodezji (czasem trzeba pojechać po nią do starostwa).


Lokal a PPOŻ

Spełnienie wymagań przeciwpożarowych potwierdza się decyzją komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej.

Tutej kluczowy jest architekt, który rozrysowuje projekt budowy/ przebudowy/ zmiany sposobu użytkowania. O ten projekt poprosi Cię komendant Państwowej Straży Pożarnej.

Projekt zawiera takie informacje jak: liczba wyjść ewakuacyjnych, kierunek otwierania się drzwi, szerokość otworów drzwiowych, materiały stosowane przy remoncie, projekt instalacji alarmowej ppoż. itd. Warto więc, żebyś poprosiła kierownika budowy, żeby dał zaświadczenia, że “Wszystkie prace remontowe/budowlane zostały wykonane zgodnie z projektem architektonicznym”.

Inne dokumenty:

 • atesty ognioodporności elementów wyposażenia

 • zaświadczenie o wydajności hydrantów

Tutaj Minister Pracy i Polityki społecznej napisał dokładnie, jaki wymagania sanitarne i lokalowe musi spełniać żłobek.
Inspektor sanitarny

Lokal na żłobek: wymagania

Zgodnie z przepisami, lokal na żłobek powinien spełniać następujące wymogi:

 • minimalna wysokość pomieszczeń to 2,5 m;

 • minimalna powierzchnia na 3 – 5 dzieci nie może wynosić mniej, niż 16 m2;

 • konieczne jest pokrycie ścian, zabezpieczenie instalacji elektrycznej, oznakowanie leżaków i pościeli, oraz zaopatrzenie lokalu w miski ustępowe;

 • zabawki dla dzieci powinny spełniać ustalone normy.


Te i inne warunki lokalowe musi potwierdzić inspektor sanitarny, właściwy ze względu na powiat, w którym zamierzamy otworzyć żłobek. Decyzja inspektora ustali również maksymalną liczbę dzieci, jakie możemy przyjąć do swojej placówki. Warunki te dodatkowo potwierdza opinia wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

W tych ustawach znajdziesz wymogi, które sprawdzać będzie Inspektor sanepidu:

 • ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1866, ze zm.);

 • ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2017 r. poz. 149, ze zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych wydanych na jej podstawie;

 • rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422, zezm.);

 • rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy(Dz. U. Nr 169, poz. 1650, ze zm.).

Jaką dokumentację będzie chciał zobaczyć sanepid?

 • dokumentację projektową budynku lub jego części/lokalu przeznaczonego na żłobek,

 • plan zagospodarowania terenu wokół budynku lub jego części przeznaczonego na żłobek;

 • protokół z pomiarów natężenia oświetlenia światłem sztucznym w pomieszczeniach żłobka w przedmiocie zgodności z Polską Normą;

 • protokół z badań i sprawdzeń wentylacji mechanicznej lub klimatyzacji (m.in. wydajności, przepływów, szczelności i drożności kanałów, parametrów pracy, sprawności technicznej itp.) i poziomu dźwięku powodowanego pracą wentylacji, jeżeli lokal żłobka jest wyposażony w taką instalację;

 • protokół potwierdzający prawidłowość działania instalacji wentylacji grawitacyjnej wraz z załącznikiem graficznym (w przypadku wentylacji grawitacyjnej);

 • umowę na wywóz odpadów stałych;

 • umowę na zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków (jeśli jest podłączenie do sieci zewnętrznych);

 • badanie bakteriologiczne wody (z laboratorium posiadającego udokumentowany system jakości prowadzonych badań wody zatwierdzony przez Państwową Inspekcję Sanitarną);

 • atesty, certyfikaty na wyposażenie i sprzęt w żłobkuWymogi wobec kadry w żłobku

Opiekunem mogą być osoba, która :

 1. ma stosowne wykształcenie: a) ukończył nasz kurs lub b) ukończył odpowiednie studia - listę kierunków znajdziesz tu

 2. ma potwierdzone umiejętności udzielania dziecku pierwszej pomocy

Dyrektor żłobka i osoba kierująca pracą klubu dziecięcego

Pracą żłobka kieruje dyrektor, którym może być osoba posiadająca:

 1. wykształcenie wyższe i co najmniej 3 lata doświadczenia w pracy z dziećmi;

 2. wykształcenie średnie lub średnie branżowe oraz 5 lat doświadczenia w pracy z dziećmi.


Osobą kierującą pracą w klubie dziecięcym może być osoba posiadająca kwalifikacje opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, które są wymienione poniżej.

Uwaga! Każda osoba pracująca w żłobku:

 • musi być niekarana,

 • jej nazwisko nie może widnieć w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym,

 • nie może mieć zawieszonych/ograniczonych/odebranych praw rodzicielskich,

 • musi wypełniać obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony.Wyżywienie

W zależności, czy będziesz chciał zorganizować własną kuchnię czy catering, będą dotyczyć Cię inne przepisy i normy. Załączam broszurę, w której znajdziesz wyczerpujące informacje.

Żywienie-dzieci-w-żłobkach-poradnik
.pdf
Pobierz PDF • 9.52MB

Istotne w sprawie wyżywienia jest zgłoszenie swojego żłobka jako zakładu żywienia zbiorowego. Pobierasz wniosek, np. taki, jak na tej stronie) i składasz go do sanepidu. Po wysłaniu niezwłocznie musisz przygotować się na wizytę Pań z sanepidu, które potwierdzą, że Twój żłobek może być “zakładem żywienia zbiorowego”.

Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Wniosek o wpis do rejestru składany jest na portalu empatia.mpips.gov.pl, na formularzu RKZ-1 Wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub wykazu dziennych opiekunów.


Statut i regulamin żłobka lub klubu dziecięcegoŻłobek lub klub dziecięcy działa na podstawie statutu, który określa:


 1. nazwę i miejsce jego prowadzenia;

 2. cele i zadania oraz sposób ich realizacji, z uwzględnieniem wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych – ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności;

 3. warunki przyjmowania dzieci, z uwzględnieniem preferencji dla rodzin wielodzietnych i dzieci niepełnosprawnych;

 4. warunki przyjmowania dzieci na miejsce dzieci nieobecnych;

 5. zasady ustalania opłat za pobyt i wyżywienie w przypadku nieobecności dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym;

 6. asady udziału rodziców w zajęciach prowadzonych w żłobku lub klubie dziecięcym.Kommentare


bottom of page