top of page

Jak zostać Kierownikiem Wypoczynku?

Jak zostać Kierownikiem Wypoczynku?Być może biliście już kilka razy Wychowawcą na koloniach, czemu więc nie spróbować bycia Kierownikiem? Albo może dostaliście propozycję pracy, ale nie wiecie jakie należy spełnić warunki? Już wszystko wyjaśniamy.Pełnienie funkcji kierownika wypoczynku to nie lada wyzwanie. W związku z tym, że wiąże się z nią jeszcze większa odpowiedzialność niż w przypadku roli Wychowawcy Wypoczynku to i wymagania są trochę większe.


Informacje o tym, jakie warunki trzeba spełnić, by być kierownikiem znajdują się w tych samych aktach prawnych co w przypadku wychowawcy.

Są to USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieżyCzęść wymagań pokrywa się z warunkami dotyczącymi wychowawców. Według ustawy:

Kierownikiem wypoczynku może być osoba, która:


1) nie była karana za umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, przestępstwo przeciwko rodzinie i opiece, z wyjątkiem przestępstwa określonego w art. 209 uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1600 i 2077 oraz z 2019 r. poz. 730, 858, 870 i 1135), przestępstwo określone w rozdziale 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2019 r. poz. 852) albo wobec której nie orzeczono zakazu prowadzenia działalności związanej z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi lub zakazu przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, kontaktowania się z określonymi osobami, zbliżania się do określonych osób lub opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu;


To znaczy, że tak samo jak w przypadku pracy Wychowawcy będzie nam potrzebne zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego które można uzyskać w oddziałach sądów w miastach. Najlepiej jeżeli będziecie chcieli uzyskać takie zaświadczenie, sprawdzić gdzie możecie to zrobić w konkretnym mieście. My zawsze załatwiamy je w Toruniu w Punkcie Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym w Toruniu, ul. Piekary 51- na starówce.2) ukończyła 18 lat;


To zwykle nie jest problem, większość kierowników ma dużo więcej lat niż 18. Jednakże jeśli spełniasz pozostałe warunki i masz tylko 18/19 lat nie ma żadnych przeciwwskazań. O tym jak wyrobić sobie autorytet i jak dobrze wypaść na kontroli będąc kierownikiem w tak młodym wieku planujemy osobny wpis.3) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;

To znaczy, że nie potrzeba matury by być kierownikiem. Wystarczy, że macie skończoną szkołę średnią. Dokumentem potwierdzającym wykształcenie średnie może być:

- świadectwo ukończenia szkoły średniej,

- świadectwo maturalne,

-dyplom ukończenia uczelni wyższej,

- dyplom ukończenia szkoły policealnej.
4) ukończyła kurs na kierownika wypoczynku;


W przypadku kursu na Kierownika obowiązują takie same zasady jak w przypadku kursu na Wychowawcę. Kursy na kierownika wypoczynku/wychowawcę wypoczynku mogą być prowadzone przez: publiczne i niepubliczne placówki doskonalenia nauczycieli,publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego,podmioty, które uzyskały zgodę Kuratorium Oświaty na prowadzenie takiego kursu. Pamiętajcie, że musi to być zgoda z Kuratorium Oświaty województwa, na terenie którego będzie prowadzony dany kurs tz. w Warszawie- Mazowieckiego, Łodzi- Łódzkiego, Gdańsku- Pomorskiego itd.

Kurs trwa jeden dzień i kończy się egzaminem sprawdzającym waszą wiedzę.

Jeżeli bylibyście zainteresowani kursem i chcielibyście się dowiedzieć więcej na jego temat to zapraszamy na naszą stronę: https://www.itw.com.pl/kierownik-wypoczynku


5) posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań dydaktyczno-wychowawczych lub opiekuńczo-wychowawczych, uzyskane w okresie ostatnich 15 lat.


Wiem, że ten punkt budzi najwięcej pytań wśród kandydatów na Kierowników. Niestety nie wystarczy przez 3 kolejne lata być Wychowawcą na koloniach, by spełnić te wymaganie. Muszą to być pełne 3 lata pracy tj. 365 dni x 3. Dokumentem potwierdzającym to doświadczenie może być np. zaświadczenie ze szkoły, bądź firmy prywatnej lub organizacji 3-go sektora (stowarzyszenia, fundacji itp.) lub umowa o pracę, świadectwo pracy, w przypadku przedsiębiorców może to być również CEIDG.

Tak naprawdę jakikolwiek dokument potwierdzający wasze doświadczenie, w którym zaznaczone zostanie wykonywanie przez Was zadań dydaktyczno-wychowawczych lub opiekuńczo-wychowawczych będzie odpowiedni.


6) Musicie być zdrowi

Tak jak w przypadku roli Wychowawcy, kierownik również musi posiadać zaświadczenie od lekarza, że nie ma przeciwwskazań, by mógł pracować z dziećmi. W niektórych przypadkach będzie Wam też potrzebna książeczka lub orzeczenie z sanepidu.


To już wszystkie warunki jakie należy spełnić, by być kierownikiem.

Comments


bottom of page