Dla Seniora

stopka dobra_edited.png

Klub Seniora "Odyseja 1"
zwiększenie aktywności społecznej 15 osób 60+ w Bydgoszczy

Senior Dance Club

Informacje o projekcie

Realizacja

Cele projektu:

zwiększenie aktywności społecznej 15 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących obszar objęty LSR w Bydgoszczy. w

Grupa docelowa projektu:

 • Seniorzy 60+

 • Osoby z niepełnosprawnością lub

 • osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu

 • osoby zamieszkałe w Bydgoszczy

Czas trwania projektu:

listopad 2021 - kwiecień 2022
 

Planowane efekty: 

 • wzrost świadomości zdrowotnej, dot. zdrowego odżywiania

 • podejmowanie aktywności społecznej 

 • poprawa samopoczucia

 • aktywizacja społeczna

 • zwiększenie aktywności w zakresie rekreacji i sportu
   

Wartość projektu: 52 631,58 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 50 000,00 zł

Beneficjent: Odyseja Edukacjo sp. z o.o.,

 Dodatkowe informacje:

 • Tel.: 668-378-550

 • Miejsce odbywania zajęć: Bydgoszcz
   

Warunki uczestnictwa: 

 • osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu,
  wiek 60+ lub

 • zaświadczenie o niepełnosprawności i

 • adres zamieszkania na obszarze LSR i

 • Obecność na zajęciach 80 % i

 • brak uczestnictwa w innym projekcie z naboru LGD

Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych do projektu:

 • I tura: 01.11.2021

Harmonogram zajęć:
zostanie ustalony na spotkaniu organizacyjnym,
zajęcia ok. 2x w tygodniu

Zasady rekrutacji: 

 1.  Pobierz formularz zgłoszeniowy

 2. Wypełniony formularz zgłoszeniowy o dostarcz w wybranej formie:
  - pocztą na adres: Biuro ITW, Rynek Staromiejski 36-38, 87-100 Toruń
  - e-mailem na adres: odysejaedukacjo@gmail.com
  - osobiście: Biuro ITW, Rynek Staromiejski 36-38, 87-100 Toruń

 3. Przyjdź na spotkanie rekrutacyjne 

 4. Sprawdź wyniki rekrutacji

 5. Dostarcz wymagane dokumenty i podpisz umowę

  

Przewidywany program

 • Zajęcia sportowe (gimnastyka dla seniora) - 1 raz w tygodniu

 • Warsztaty aktywizujące (arteterapia)- 8 spotkań x4 godz.

 • Prelekcje (prawnik, dietetyk, podróżnik i inne) - 8 spotkań po 4 godz.

 • Imprezy okolicznościowe - 1 raz w miesiącu

 • Akademia Aktywnego Seniora - uroczysta gala

Opis:

 1. Program Klub Seniora "Odyseja 1" ma na celu aktywizację osób w wieku 60 +

 2. Są to bezpłatne zajęcia plastyczne, ruchowe oraz spotkania dla Seniorów z terenu Bydgoszczy.

 3. Zajęcia mają na celu poprawę samopoczucia i są realizowane ze środków unijnych